ارسال شده توسط بابک فخریلو در دسته بندی داستان 309 روز پیش 308
خیال کردن، و خیالی شدن، هم راه نجات است و هم راه دیوانگی
این را در بینابین دیوانگی و آسودگی ام نوشته ام
خوانده ام، و فواد سمیعی عزیزم از وطن، تنظیم اش را انجام داده است.