داستان شب؛ آقای فیلترچیان در آسانسور

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 784 روز پیش 192