داستان شب؛ خبرنگار در آسانسور

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 927 روز پیش 329