داستان شب: دست چپ، پله‌ی سوم از پایین

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1011 روز پیش 220