داستان شب: نوشته‌ای برای کامبیز

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 948 روز پیش 97