ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 861 روز پیش 140