شاهنامه بخوانیم، قسمت سیزدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش سوم بیتهای 185 تا 269

داستان

ارسال شده توسط Shahnameh podcast در دسته بندی داستان 63 روز پیش 93
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق 
پیشدادیان - پادشاهی ضحاک
بخش سوم _ بیتهای 185 تا 269

پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که کاوه را در حال پاره کردن گواهی در حضور صحاک نشان می دهد.
این برگ از این کتاب ارزشمند در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود.  

توضیحات کلمات و بیت های سخت:
ضحاک بیتهای 185 تا 217: https://shahnamehbekhanim.com/#/post/33
ضحاک بیتهای 218  تا 245: https://shahnamehbekhanim.com/#/post/34
ضحاک بیتهای 246 تا 184: https://shahnamehbekhanim.com/#/post/35

تماس با ما: