قسمت هشتاد و هفتم. شب قصه و ترانه - من، تو، او ،ما هستیم

داستان