هنر همیشه برحق بودن در خیابان

جامعه

ارسال شده توسط مطهره حقیقی در دسته بندی جامعه 1420 روز پیش 905
در نزاع بین دوچرخه، اتومبیل و عابر «معمولاً استفاده از اتومبیل به‌معنی قدرت فردی بیشتر، توزیع اقتصادی بهتر و احتمالاً موقعیت اجتماعی برتر است.» اما قدرت یگانه منبع احساس استحقاق نیست؛ حق تقدم نیز مطرح است. از لحاظ منزلت اجتماعی و تقدم زمانی، اوضاع دوچرخه‌سواران وخیم‌تر از همه است. آن‌ها بازی تقدم را به عابران پیاده می‌بازند. عابران پیاده می‌توانند ادعا کنند اول از همه رسیده‌اند.