• LISTENED

  رادیو مهاجرت - مالزی

  رادیو مهاجرت 185 روز پیش

  در این پادکست در مورد استرالیا صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد مالزی خواهیم پرداخت . از سفر به مالزی در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به مالزی در فصل...

  رادیو مهاجرت - مالزی

  رادیو مهاجرت 185 روز پیش

  در این پادکست در مورد استرالیا صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد مالزی خواهیم پرداخت . از سفر به مالزی در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به مالزی در فصل...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - استرالیا

  رادیو مهاجرت 185 روز پیش

  در این پادکست در مورد استرالیا صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد استرالیا خواهیم پرداخت . از سفر به استرالیا در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به استرالیا...

  رادیو مهاجرت - استرالیا

  رادیو مهاجرت 185 روز پیش

  در این پادکست در مورد استرالیا صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد استرالیا خواهیم پرداخت . از سفر به استرالیا در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به استرالیا...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - آذربایجان

  رادیو مهاجرت 185 روز پیش

  در این پادکست در مورد آذربایجان صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد آذربایجان خواهیم پرداخت . از سفر به آذربایجان در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به...

  رادیو مهاجرت - آذربایجان

  رادیو مهاجرت 185 روز پیش

  در این پادکست در مورد آذربایجان صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد آذربایجان خواهیم پرداخت . از سفر به آذربایجان در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - آفریقا جنوبی

  رادیو مهاجرت 249 روز پیش

  در این پادکست در مورد آفریقا جنوبی صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد آفریقا جنوبی خواهیم پرداخت . از سفر به آفریقا جنوبی در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت...

  رادیو مهاجرت - آفریقا جنوبی

  رادیو مهاجرت 249 روز پیش

  در این پادکست در مورد آفریقا جنوبی صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد آفریقا جنوبی خواهیم پرداخت . از سفر به آفریقا جنوبی در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - چین

  رادیو مهاجرت 249 روز پیش

  در این پادکست در مورد چینصحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد چین  خواهیم پرداخت . از سفر به چین در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به چین در فصل چهارم بررسی...

  رادیو مهاجرت - چین

  رادیو مهاجرت 249 روز پیش

  در این پادکست در مورد چینصحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد چین  خواهیم پرداخت . از سفر به چین در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به چین در فصل چهارم بررسی...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - هندوستان

  رادیو مهاجرت 257 روز پیش

  در این پادکست در مورد هند صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد هند خواهیم پرداخت . از سفر به هند در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به هند در فصل چهارم بررسی...

  رادیو مهاجرت - هندوستان

  رادیو مهاجرت 257 روز پیش

  در این پادکست در مورد هند صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد هند خواهیم پرداخت . از سفر به هند در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به هند در فصل چهارم بررسی...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - گیتار اسپانیایی

  رادیو مهاجرت 274 روز پیش

  در این پادکست در مورد اسپانیا صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد اسپانیا خواهیم پرداخت . از سفر به اسپانیا در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به اسپانیا در...

  رادیو مهاجرت - گیتار اسپانیایی

  رادیو مهاجرت 274 روز پیش

  در این پادکست در مورد اسپانیا صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد اسپانیا خواهیم پرداخت . از سفر به اسپانیا در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به اسپانیا در...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - پادشاهی کانادایی

  رادیو مهاجرت 375 روز پیش

  در این پادکست در مورد کانادا صحبت خواهیم کرد. کانادا از دسته کشورهای مشهور جهانی در زمینه ثروت و منابع است. تنوع اقتصادی در این کشور بسیار زیاد است.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد کانادا خواهیم پرداخت ....

  رادیو مهاجرت - پادشاهی کانادایی

  رادیو مهاجرت 375 روز پیش

  در این پادکست در مورد کانادا صحبت خواهیم کرد. کانادا از دسته کشورهای مشهور جهانی در زمینه ثروت و منابع است. تنوع اقتصادی در این کشور بسیار زیاد است.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد کانادا خواهیم پرداخت ....

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - صبحانه انگلیسی

  رادیو مهاجرت 376 روز پیش

  در این پادکست قرار است که در مورد کشور انگلستان صحبت کنیم. کشوری که یکی از کشورهای بسیار پیشرفته در زمینه تولید و صنعت محسوب می‌شود. در فصل اول اطلاعات کلی از این کشور خواهیم گفت سپس در فصل دوم در مورد سفر به انگلستان...

  رادیو مهاجرت - صبحانه انگلیسی

  رادیو مهاجرت 376 روز پیش

  در این پادکست قرار است که در مورد کشور انگلستان صحبت کنیم. کشوری که یکی از کشورهای بسیار پیشرفته در زمینه تولید و صنعت محسوب می‌شود. در فصل اول اطلاعات کلی از این کشور خواهیم گفت سپس در فصل دوم در مورد سفر به انگلستان...

 • LISTENED

  رادیو مهاجرت - رویای آمریکایی

  رادیو مهاجرت 376 روز پیش

  در این پادکست قرار است شما را با کشور آمریکا که برای بسیاری کشور رویاها می باشد آشنا کنیم . در فصل اول اطلاعات کلی از آمریکا را خواهیم گفت. در فصل دوم نیز مسائلی پیرامون سفر به آمریکا را بررسی خواهیم کرد. زندگی در آمریکا...

  رادیو مهاجرت - رویای آمریکایی

  رادیو مهاجرت 376 روز پیش

  در این پادکست قرار است شما را با کشور آمریکا که برای بسیاری کشور رویاها می باشد آشنا کنیم . در فصل اول اطلاعات کلی از آمریکا را خواهیم گفت. در فصل دوم نیز مسائلی پیرامون سفر به آمریکا را بررسی خواهیم کرد. زندگی در آمریکا...